فرم ثبت نام در انجمن فرانگران نوین در سال 1399


کد کارت وفاداری
A ارائه یک عدد کارت وفاداری برای اعضای رسمی با سابقه عضویت از 1 تا 3 سال در انجمن به مبلغ 10,000,000 ریال جهت بهره مندی عضو جدید معرفی شده واجد شرایط توسط فرانگر
B ارائه دو عدد کارت وفاداری برای اعضای رسمی با سابقه عضویت از 3 تا 6 سال در انجمن به مبلغ 10,000,000 ریال جهت بهره مندی عضو جدید معرفی شده واجد شرایط توسط فرانگر
C ارائه سه عدد کارت وفاداری برای اعضای رسمی با سابقه عضویت از 6 تا 9 سال در انجمن به مبلغ 10,000,000 ریال جهت بهره مندی عضو جدید معرفی شده واجد شرایط توسط فرانگر
D ارائه چهار عدد کارت وفاداری برای اعضای رسمی با سابقه عضویت بیشتر از 9 سال در انجمن به مبلغ 10,000,000 ریال جهت بهره مندی عضو جدید معرفی شده واجد شرایط توسط فرانگر


قبلا عضو بوده اید؟ ورود