[ ورود به پنل]

شرایط عضویت

 

شرایط عضویت در باشگاه فرانگران نوین

 

ردیف شرح

ارزش

آفرین

کار

آفرین

دانش 

آفرین

1 پایبندی به قوانین جمهوری اسلامی ایران

*

*

*

2 امضای میثاق نامه باشگاه فرانگران نوین

*

*

*

3 عضویت بدون محدودیت جنسی ( بانوان و آقایان)

*

*

*

4 آشنا به کار گروهی و داشتن روحیه کار تیمی

*

*

*

5 دارای حداقل یک برند ثبت شده در اداره ثبت علائم و نشانه های کشور

*

*

6 مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت های تجاری خصوصی ، دولتی و موسسات * *

7 عضویت منوط به معرفی توسط حداقل دو نفر از اعضای باشگاه فرانگران نوین

*

*

8 حداقل 2 سال عضویت در باشگاه فرانگران نوین یا 10 سال سابقه در صنعت

*

9 حداقل 1 سال عضویت در باشگاه فرانگران نوین یا 5 سال سابقه در صنعت

*

توضیحات: عضویت هر فرد یا سزمان منوط به بررسی و انتخاب هیات مدیره است و در شرایط خاص گرید بندی به نظر هیات مدیره قابل تغییر می باشد.

 

عضویت سالانه

ردیف

شرح

هزینه امتیاز(ريال)

ارزش

آفرین

کار

آفرین

دانش

آفرین

1

حضور در رویدادهای باشگاه (حداقل سه جلسه)

9.000.000

*

*

2

عضویت و حضور در کمیسیون های تخصصی ( از دوکمیسیون به بالا)

6.000.000

*

3

عضویت و حضور در کمیسیون های تخصصی ( یک کمیسیون)

4.000.000

*

4

حضور در جلسات اختصاصی با میهمان استانی(حداقل6  جلسه)

4.000.000

*

*

5

حضور در جلسات اختصاصی با میهمان ملی ( حداقل 3 جلسه)

4.000.000

*

*

6

حضور در جلسات اختصاصی با میهمان بین المللی ( حداقل 2  جلسه)

4.000.000

*

*

7

نصب هر لوگو در دیوار طلایی دفتر باشگاه

7.000.000

*

8

نصب هر لوگو در دیوار نقره ای دفتر باشگاه

5.000.000

*

9

نصب چند لوگو در دیوار طلایی دفتر باشگاه

12,000,000

*

10

نصب چند لوگو در دیوار نقره ای دفتر باشگاه

8,000,000

*

11

استفاده از نمایشگاه دائمی کالا در دفتر دانشگاه هر باکس یا محصول

10.000.000

*

12

حضور در بازدیدهای دوره ای درون باشگاهی (3 بازدید)

12.000.000

*

*

*

جمع هزینه ها ( علی الحساب حق عضویت)

69.000.000

49.000.000

12.000.000

 

توضیحات

  1. امتیازاتی که در حالت عادی با توجه به گرید عضویت به عضو تعلق نمی گیرد، بنا به درخواست عضو و پس از تایید هیات مدیره از طریق پرداخت هزینه مربوطه به علاوه 50% قابل اجرا می باشد.
  2. به پیشنهاد کمیسیون ها ردیف های 4-5-6هزینه خواهد شد.
  3. حق عضویت به صورت علی الحساب و بر مبنای جمع هزینه امتیاز در سال 98 محاسبه گردیده است.
  4. رزرو کارت پروازهای داخلی در مواقع اضطراری برای گرید ارزش آفرین انجام خواهد شد.
  5. نمایندگان باشگاه برای شرکت در جلسات خاص از گرید ارزش آفرین انتخاب خواهند شد.
  6. صدور کارت عضویت دانشگاه فردوسی مشهد و استفاده از خدمات آن برای گرید ارزش آفرین انجام خواهد شد.
  7. هزینه برگزاری هر جلسه تجاری به درخواست عضو در دفتر باشگاه به شرح ذیل می باشد:
    الف)از 1تا 3 نفر: 2،000،000 ریال   ب)از 4 تا 6 نفر: 5،000،000 ريال   ج)از 7 تا 15 نفر: 10،000،000ريال
  8. اهدای پرچم باشگاه فرانگران نوین به هر یک از اعضاء