[ ورود به پنل]

اولین کارگاه تخصصی ارتباطات و رفتارشناسی

 ویژه فعالان اقتصادی آینده و حال کشور
 مدرس: جناب آقای دکتر امیرطاها سلامی، مشاور ارشد و مدرس
 قسمت اول
 آکادمی مدیران آینده؛ تجربه آینده سازی