[ ورود به پنل]

دوره آموزشی آشنایی با اصول بورس

 این دوره آموزشی در روز پنجشنبه مورخ 26 تیرماه 1399، با موضوعیت سرمایه گذاری در بورس و مزایا ورود شرکت ها به بورس با حضور جمعی از اعضا محترم انجمن فرانگران نوین برگزار گردید.