امروز پنجشنبه۱۴۰۳/۰۵/۰۴
2024/07/25Today Thursday

تاریخ آخرین بروزرسانی سایت: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

مسیری که تاکنون پیمــــوده‌ایــــم...
...The path we have traveled so far

2014

1393

گستـرش ساختـــــار سـازمانــی و بازنـگری در فلسفـــه حضـــور

Expanding the Organizational Structure & Revising our Business Philosophy

2013

1392

تهیــــــه برنامــــــه کســــــب و کــــــار و بــررسی جوانـــب

Developing a Comprehensive Business Plan

2012

1391

تعییـــن اهـــداف و مامـوریت و فلسفه وجـــــودی

Vision, Mission & Goal Setting

1390

2011

شناسایــــی نیــازها و فرصت ‌ها و مشورت با دیگـــر تشکـــــل‌هـا

Identifying Needs and Opportunities

1389

2010

The beginning of Faranegaran’s Journey

آغـــاز سرایـــــش داستان انجمـــن فرانگـــران نویـــن

1395

2016

گزینـش کارآفرینـان موثـــر و تاثیرگـــذار در استان

Selection of Successful and Influential entrepreneurs in the Province

1394

2015

تقویـــــت هستــــه مرکـــــزی شبکــــــه ارتباطــــــی

Strengthening the Organization’s Core and Communication Network

1391

2012

تعییـــن اهـــداف و مامـوریت و فلسفه وجـــــودی

Vision, Mission & Goal Setting

1390

2011

شناسایــــی نیــازها و فرصت ‌ها و مشورت با دیگـــر تشکـــــل‌هـا

Identifying Needs and Opportunities

1389

2010

آغـــاز سرایـــــش داستان انجمـــن فرانگـــران نویـــن

The beginning of Faranegaran’s Journey

1394

2015

گستـرش ساختـــــار سـازمانــی و بازنـگری در فلسفـــه حضـــور

Strengthening the Organization’s Core and Communication Network

1393

2014

گستـرش ساختـــــار سـازمانــی و بازنـگری در فلسفـــه حضـــور

Expanding the Organizational Structure & Revising our Business Philosophy

1392

2013

تهیــــــه برنامــــــه کســــــب و کــــــار و بــررسی جوانـــب

Developing a Comprehensive Business Plan

1395

2016

گزینـش کارآفرینـان موثـــر و تاثیرگـــذار در استان

Selection of Successful and Influential entrepreneurs in the Province

شرکت توسعه اقتصادی فرانگران نوین مهر پارسیان که با عنوان «فرانگران نوین» شناخته می‌شود، نهادی تخصصی، غیرانتفاعی و خدمات‌محور است. فرانگران به منظور پیگیری ارتباط صنعت و دانشگاه، در سال 1389 در دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس و افتتاح شد و رویکرد اصلی آن در سال‌های حضور در دانشگاه همواره در راستای تقویت ارتباط جامعه دانشگاهی با جامعه کارآفرینی بوده است. برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعت، ایجاد بوستان کارآفرینی، برگزاری رویدادها، همایش‌ها و دوره‌های تخصصی، برگزاری تورهای علمی و صنعتی، تشکیل آکادمی مدیران آینده(فرانکست) و انتشار کتاب سال فرانگران از جمله فعالیت‌های این مجموعه در دانشگاه فردوسی به شمار می‌رود.
Faranegaran Novin Mehr-e-Parsian Economic Development Corporation, known as "Faranegaran Novin", is a specialized, non-profit and service-oriented organization. In 2010, Faranegaran was set up and opened at Ferdowsi University of Mashhad for the purpose of connecting industry with higher education, and it has always taken a strong interest in strengthening connections between academic communities and entrepreneurs. Organizing exhibitions showcasing industry expertise, establishing an innovation park for entrepreneurs, hosting events, seminars, and specialized workshops, arranging educational tours exploring science and industry, establishing the Academy for Future Leaders (FaraNext), and publishing the Faranegran year book are some of the initiatives undertaken by this entity at Ferdowsi University.

شرکت توسعه اقتصادی فرانگران نوین مهر پارسیان که با عنوان «فرانگران نوین» شناخته می‌شود، نهادی تخصصی، غیرانتفاعی و خدمات‌محور است.
فرانگران به منظور پیگیری ارتباط صنعت و دانشگاه، در سال 1389 در دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس و افتتاح شد و رویکرد اصلی آن در سال‌های حضور در دانشگاه همواره در راستای تقویت ارتباط جامعه دانشگاهی با جامعه کارآفرینی بوده است.
برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعت، ایجاد بوستان کارآفرینی، برگزاری رویدادها، همایش‌ها و دوره‌های تخصصی، برگزاری تورهای علمی و صنعتی، تشکیل آکادمی مدیران آینده(فرانکست) و انتشار کتاب سال فرانگران از جمله فعالیت‌های این مجموعه در دانشگاه فردوسی به شمار می‌رود.

Faranegaran Novin Mehr-e-Parsian Economic Development Corporation, known as "Faranegaran Novin", is a specialized, non-profit and service-oriented organization. In 2010, Faranegaran was set up and opened at Ferdowsi University of Mashhad for the purpose of connecting industry with higher education, and it has always taken a strong interest in strengthening connections between academic communities and entrepreneurs. Organizing exhibitions showcasing industry expertise, establishing an innovation park for entrepreneurs, hosting events, seminars, and specialized workshops, arranging educational tours exploring science and industry, establishing the Academy for Future Leaders (FaraNext), and publishing the Faranegran year book are some of the initiatives undertaken by this entity at Ferdowsi University.

2017

1402

لمس فرصــت‌ها بـــــــا نگاهــــــی آینــــده‌محـــــور

1401

2018

حرکت به ســوی فعالیت و حضور بــــرون‌‎مــــرزی

2019

1400

توســــــعــــــــه زیرسـاخت‌هــا و ارتبــــــــــاطات

1399

2020

آغـــــــاز حرکــــت به سمـــت رشد و تـــــــــوسعـــــــه

2021

1398

برنامــه ‌ریـــزی و تدوین استراژی جهــــت رشــــــد

1397

2022

ایجـــــــاد حلقـــــــــه ارتباطـــی فعـــال بین علم و عمــل

1396

2023

شناسایی نیــازها و فرصــت ‌هـــــــا و کسب تجــربــــه

2017

2017

Understanding Needs and Opportunities, gaining experience.

2018

2018

Developing an active Connection link between Science and Practice.

2019

2019

Planning and Developing Strategy for Growth.

2020

2020

Starting the path of growth and development.

2021

2021

The Improvement and advancement of Infrastructure and Communication

2022

2022

Moving towards overseas activities and presence.

2023

2023

Seizing future opportunities with a forward-thinking perspective.

1398

2017

برنامــه ‌ریـــزی و تدوین استراژی جهــــت رشــــــد

Understanding Needs and Opportunities, gaining experience.

2018

1397

ایجـــــــاد حلقـــــــــه ارتباطـــی فعـــال بین علم و عمــل

Developing an active Connection link between Science and Practice.

1396

2019

شناسایی نیــازها و فرصــت ‌هـــــــا و کسب تجــربــــه

Planning and Developing Strategy for Growth.

1401

2020

حرکت به ســوی فعالیت و حضور بــــرون‌‎مــــرزی

Starting the path of growth and development.

1400

2021

توســــــعــــــــه زیرسـاخت‌هــا و ارتبــــــــــاطات

The Improvement and advancement of Infrastructure and Communication.

1399

2022

آغـــــــاز حرکــــت به سمـــت رشد و تـــــــــوسعـــــــه

Moving towards overseas activities and presence.

2023

1402

لمس فرصــت‌ها بـــــــا نگاهــــــی آینــــده‌محـــــور

Moving towards overseas activities and presence.