امروز پنجشنبه۱۴۰۳/۰۵/۰۴
2024/07/25Today Thursday

تاریخ آخرین بروزرسانی سایت: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

  • ایجاد تشکلی هدفمند، هوشمند و پایدار از عناصر فعال در زیست بوم کارآفرینی، صنعت و اقتصاد
  • ارائه الگوهای نوآورانه ملی و بین المللی به منظور ایفای نقش تاثیرگذار در زنجیره نوآوری و کارآفرینی
  • حفظ و ارتقاء جایگاه برتر در حوزه علم و نوآوری در کشور و تبدیل شدن به برند ملی در این خصوص
  • ایجاد بستری پویا جهت هم افزایی و مشارکت نخبگان علمی و صنعتی در سطح بین المللی تا افق 1410
  • Establishing a purposeful, smart, and sustainable organization from active parties in the ecosystem of entrepreneurship, industry, and economy.
  • Providing innovative national and international models to play a significant role in the innovation and entrepreneurship chain.
  • maintaining and enhancing a leading position in the field of science and innovation within the country, and becoming a national brand in this regard.
  • Creating a dynamic platform for collaboration and participation of scientific and industrial elites at the international level by 2031.