• زعفران مصطفوی
  •  طلای سرخ ایرانیان

سید حسام مصطفوی نژاد

ارزش آفرین
زعفران مصطفوی, طلای سرخ ایرانیا

آقای سید حسام مصطفوی نژاد متولد 10/2/1366 مدیر عامل شرکت زعفران «مصطفوی» و عضو هیئت مدیره شرکت طلای سرخ ایرانیان هستند. از اهداف ایشان می توان به توسعه بازار برندهای ایرانی زعفران در تمام نقاط دنیا اشاره کرد.
ایشان ترویج شادی و نشاط آوری و مبارزه با افسردگی (به عنوان خواص شاخص زعفران) را به عنوان ماموریت اجتماعی برای خود ترسیم کرده اند. و همچنین برای کمک بیشتر به جامعه در زمینه اشتغال توان یابان در کارخانجات و ایجاد گروه ورزشی اقدامات مفیدی داشته اند؛ از جمله راه اندازی گروه ورزشی سلام.
مهم ترین دغدغه ایشان به عنوان یک کارآفرین رساندن ایران به جایگاه واقعی خود در صنعت تولید و فروش زعفران در جهان است.
مهم ترین چالش ها از نگاه آقای سید حسام مصطفوی نژاد، عبارت است از ساز و کارهای محدود مالی در خصوص معاملات و تبادلات جهانی به دلیل تحریم ها. ایشان همچنین رهبری سرمایه های انسانی و پیش برد اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شرکت در مسیر چشم انداز آن را به عنوان رسالت خود در نظر گرفته و در راه رسیدن به آن تلاش می کنند.
مهم ترین عوامل پیشرفت کاری از نگاه ایشان وجود سرمایه های انسانی وفادار، محترم، متخصص و همیار در مجموعه اقتصادی ایشان است.